Tűz- és munkavédelmi bírság - Büntetési tételek

Tűzvédelmi bírságok

A tűzvédelmi bírságról a 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet 1. számú melléklete rendelkezik. A rendelet meghatározza a tűzvédelmi hatóság által kiszabható minimális és maximális büntetési tételeket a különböző tűzvédelmi használati és létesítési szabályok betartásának, illetve tűzvédelmi eszközök üzemben tartásának különböző hiányosságai esetére. A leggyakrabban tapasztalt hiányosságokat kiemeltük:

 • Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő: 10.000 - 1.000.000 Ft
 • Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges: 20.000 - 3.000.000 Ft
 • Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő: 20.000 - 1.000.000 Ft
 • Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 20.000 - 800.000 Ft
 • Tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított: 30.000- 1.000.000 Ft
 • Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal: 30.000- 1.200.000 Ft
 • Tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal: 40.000 - 1.500.000 Ft
 • Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése: 20.000 - 500.000 Ft
 • Az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével): 20.000 - 500.000 Ft
 • A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése: 30.000 - 3.000.000 Ft
 • Jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása: 30.000 - 200.000 Ft
 • Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított: 30.000 - 1.000.000 Ft
 • Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása: 30.000- 1.000.000 Ft
 • A tűzoltóság beavatkozásának akadályozása: 20.000- 2.000.000 Ft
 • A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése: 50.000 - 2.000.000 Ft
 • Tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével): 20.000 - 50.000 Ft
 • Tűzoltó készülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével): 10.000- 30.000 Ft
 • A jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér legfeljebb 100 m2 alapterületű: 50.000 – 100.000 Ft
 • A jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 101-500 m2 alapterületű: 200.000 – 400.000 Ft
 • A jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 500 m2 feletti alapterületű: 1.000.000 – 2.000.000 Ft
 • Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelete, tűzátjelzés hiánya: 100.000 - 1.500.000 Ft
 • Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt: 50.000 - 1.000.000 Ft
 • Jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá: 30.000 - 1.000.000 Ft
 • Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása: 30.000 - 1.000.000 Ft
 • Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása: 50.000 - 500.000 Ft
 • Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés: 50.000 - 500.000 Ft
 • Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság): 50.000 - 1.000.000 Ft
 • Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése: 50.000 - 1.000.000 Ft
 • Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt, vagy ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott: 30.000 - 1.000.000 Ft
 • Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve - amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett - a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt: 30.000 - 1.500.000 Ft
 • Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő, vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - igazolt módon - nem gondoskodott és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt: 30.000 - 1.000.000 Ft
 • Ha az üzemeltető - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja: 50.000 - 500.000 Ft
 • Ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el: 50.000 - 250.000 Ft
 • Ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza: 50.000 - 200.000 Ft
 • Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket: 30.000 - 2.000.000 Ft
 • A kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya: 50.000 - 1.000.000 Ft
 • A kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt megszüntetésének hiánya: 40.000 - 300.000 Ft
 • Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el: 50.000 - 200.000 Ft
 • A településen, vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé: 30.000 - 1.000.000 Ft
 • Ha a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte: 50.000 - 1.000.000 Ft
 • A tűzoltó-technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá: 50.000 - 1.000.000 Ft
 • Ha a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét: 200.000 - 3.000.000 Ft
 • A tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése: 20.000 - 60.000 Ft
 • A pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése: 20.000 - 1.000.000 Ft
 • A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodnak: 40.000 - 200.000 Ft
 • Jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának hiánya, működésének akadályozása: 50.000 - 1.000.000 Ft
 • Az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének elmulasztása: 30.000 - 100.000 Ft
 • Ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz: 50.000 - 1.000.000 Ft
 • Irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül: 50.000 - 500.000 Ft
 • Szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása: 20.000 - 400.000 Ft
 • Eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül: 50.000 - 1.000.000 Ft
 • Eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák: 50.000 - 1.000.000 Ft


  Munkavédelmi bírságok

  A munkavédelmi bírságokról a 273/2011. (XII.20.) Kormányrendelet rendelkezik részletesen, meghatározza a bírság mértékét és a bírság kiszabására vonatkozó részletes szabályokat is.

  A munkavédelmi bírság alapösszege súlyosan veszélyeztetett munkavállalónként 50.000 Ft és a rendelet alapján a hatóság ezt az összeget a normasértések száma, jellemzője és a veszélyeztetés időtartama alapján növelheti, vagy csökkentheti, a következő módon:

 • 2-4 normasértés esetén 1,5-szörösére, 5-7 normasértés esetén 2-szeresére, 8 vagy annál több normasértés esetén pedig 3-szorosára.
 • Ha a veszélyeztetés időtartama 1 óránál tovább fennállt 1,3-szorosára, ha nyolc óránál tovább fennállt 1,5-szörösére, ha egy hétnél tovább fennállt, 3-szorosára, ha egy hónapnál tovább fennállt 5-szörösére.
 • Ha a munkáltató mulasztása miatt fokozott expozíció következett be, 1,2-szeresére
 • Munkabaleset vagy egészségkárosodás esetén 1,5-szörösére
 • Súlyos munkabaleset esetén 3-szorosára
 • Halálos munkabaleset esetén 10-szeresére.
 • Ha a megelőző két évben már súlyos veszélyeztetés miatt munkavédelmi bírságot szabott ki, 1,5-szörösére
 • Mikro-, kis- és középvállalkozás vagy természetes személy munkáltató esetén 0,8-szorosára.
 • 20%-al emelheti a bírság mértékét, ha a határértékkel jellemzett kóroki tényezőkre megadott határérték, vagy a munkavédelmi normában meghatározott mérték túllépése a 10%-ot meghaladja, ha a munkáltató nem bízott meg munkavédelmi szakembert a munkavédelmi feladatok ellátására, ha nincs biztosítva a munkáltatónál foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, vagy ha az előírt kockázatértékelés hiányzik. Ide tartozik az is, ha a munkavédelmi oktatás nem került megtartásra, vagy a munkáltató nem szervezte meg a munkavédelmi képviselő választását olyan esetben, amikor az kötelező lett volna, vagy nem biztosította a megválasztott munkavédelmi képviselő működési feltételeit, stb.
 • A munkavédelmi bírság mértékét 20%-kal csökkentheti a hatóság, ha a munkáltató tényfeltárást segítő magatartást tanúsított, ha a veszélyeztetés megvalósulásában a munkavállaló szabályszegő magatartása is közrejátszott, vagy ha a munkáltató a hatályos munkavédelmi előírásoknál szigorúbb megelőző intézkedéseket valósít meg.

  A rendelet szempontjából veszélyeztetésnek számít a munkaeszköz, anyag, keverék, munkafolyamat, munkaszervezés, technológia esetén a szükséges védelem elmaradása. Súlyos veszélyeztetésnek minősül az, ami a betegség, baleset bekövetkezésének magas valószínűségét jelenti és amelynél nagymértékű károsodás várható, pl. súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíció.

  Kérdése van, vagy szeretné kérni felmérésünket?

  Írjon nekünk az info@fornaxplusz.hu címre, vagy hívjon minket a 06-70-941-80-56-os telefonszámon. Kapcsolatba léphet velünk a Facebookon is, a www.facebook.com/fornaxplusz oldalon keresztül.